اهداف و خط و مشی

اهداف و خط ومشی

بيانيه خط مشي گروه مشاوران" تم آپ "
تاريخ صدور : 14/2/1392
تاريخ بازنگري : 07/10/1394
شماره بازنگري : 3
گروه " تم آپ " به عنوان مشاور در صنعت آب، فاضلاب و تاسیسات به دنبال ايجـاد قابليت رقابت با شركتـهاي مهندسـي مشاور در داخـل كشور، همچنـين افزايش رضايتمنـدي كليه كارفرمايان طرف قـرارداد خود با فراهم آوردن فناوري هاي روز و نوآوري، همچنین با عنایت به شرایط و محدودیت منابع آبی در کشور، خدمات و محصولات خود را در بالاترين سطح که الزامات مشتري و قانوني مقتضي را برآورده سازد ارائه نموده و فضاي کسب و کار خود را با اعتقاد به توانمنديهاي گروه از طريق رشد كيفي و ارتقاء بهره وري در پروژه هاي داخل و خارج از كشور گسترش دهد.
" تم آپ " در ارائه خدمات خود متعهد به تامين رضايت مشتري و رعايت دقيق اصول و چارچوب‌هاي توافق شده در زمينه كيفيت، هزينه و زمان بوده و در راستاي تحقق اين امر اصول زیر را سرلوحه كار خويش قرار داده است:
1.    برآورده سازي تعهدات و الزامات قراردادي، 
2.    جلب مشاركت سرمايه‌هاي انساني در جهت بهبود مستمر فرايندها،
3.    بهره گيري از سرمايه‌هاي انساني كارآمد و مؤثر،
4.    استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و سازگار با محیط زیست در مطالعات، فعاليتها، خدمات و محصولات،
5.    افزايش رضايت مشتريان و کلیه ذينفعان با اندازه گيري دقیق هزينه, زمان و منابع پروژه‌ها،
6.    تهیه و تامین تجهیزات و امکانات پیشرفته در پروژه ها، 
7.    سرعت عملو دقت در پاسخگوئي به نيازهاي مشتريان، 
8.    بهبود مداوم سيستم مديريت كيفي، 
9.    ارتقاء سطح كيفي محصولات و خدمات،
10.    افزايش سطح رضايت كاركنان وتوانمندي آنان،